FaceBook YouTube Instagram
FaceBookna facebook

Všeobecné obchodné podmienky ADLO

1. Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo v dohodnutom čase.
2. Veci, ktoré má objednávateľ podľa zmluvy obstarať na vykonanie diela, je povinný odovzdať zhotoviteľovi v čase dohodnutom v zmluve, inak bez zbytočného odkladu po uzavretí zmluvy. Pri pochybnostiach sa predpokladá, že o cenu týchto vecí sa neznižuje cena za vykonanie diela. Ak veci neobstará objednávateľ včas, môže mu na to zhotoviteľ poskytnúť primeranú lehotu a po jej márnom uplynutí môže sám po predchádzajúcom upozornení obstarať vec na účet objednávateľa. Objednávateľ je povinný uhradiť ich cenu a účelné náklady s tým spojené bez zbytočného odkladu po tom, čo ho o to zhotoviteľ požiada. Veci, ktoré sú potrebné na vykonanie diela a na ktorých obstaranie nie je podľa zmluvy zaviazaný objednávateľ, je povinný obstarať zhotoviteľ.
3. V prípade, ak sa dielo uskutočňuje na pozemku objednávateľa, alebo ktorý objednávateľ zaobstaral, znáša objednávateľ nebezpečenstvo škody na takto zhotovenom diele.
4. Zhotoviteľ zabezpečí pre objednávateľa dodanie a dopravu predmetu objednávky do miesta plnenia, vykonanie diela zabezpečením montáže.
5. Objednávateľ je povinný sa dostaviť na výzvu zhotoviteľa na odovzdanie a prevzatie predmetu zmluvy alebo jeho časti, v termíne, ktorý určí zhotoviteľ.
6. Zhotoviteľ je oprávnený ukončiť a odovzdať plnenie predmetu zmluvy aj pred dojednaným časom, uvedeným v predchádzajúcom bode a vyzvať objednávateľa na prevzatie.
7. Zhotoviteľ nie je v omeškaní po čas , po ktorý nemohol svoju povinnosť plniť následkom okolností vzniknutých u objednávateľa, resp. neposkytnutím jeho riadneho a včasného spolupôsobenia, ako aj vtedy, ak svoju povinnosť nemohol splniť pre neodvrátiteľnú udalosť.
8. Záväzok zhotoviteľa dodať a odovzdať predmet zmluvy je splnený zápisničným odovzdaním a prevzatím predmetu zmluvy, alebo neopodstatneným odmietnutím prevzatia predmetu zmluvy objednávateľom, kedy prechádza na objednávateľa nebezpečenstvo škody na predmete plnenia.
9. Miesto plnenia je povinný zabezpečiť objednávateľ, vrátane potrebných povolení na montáž, v zmysle platných právnych predpisov, pokiaľ je to potrebné.
10. Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi, jeho zástupcom, vstup na miesto plnenia, možnosť pracovať v prípade potreby aj v dňoch pracovného pokoja a voľna, ako aj zabezpečiť pre zástupcov zhotoviteľa miestnosť, priestory pre uskladnenie materiálu, príp. prezlečenie sa zástupcov zhotoviteľa, pre prípad väčšieho rozsahu, diela.
11. Objednávateľ je povinný zabezpečiť pre zhotoviteľa:
- prívod elektrickej energie 220V/15A (220V/25A v prípade dodávky dverí aj so zárubňou) nie väčšej ako 25 m od konkrétneho miesta realizácie
- prívod vody v prípade dodávky dverí aj so zárubňou
- dostatočné osvetlenie miesta montáže
- v prípade dodávky dverí aj so zárubňou určiť výškový bod osadenia zárubne, vzhľadom na konečnú výšku podlahy
- vykurované alebo aspoň temperované priestory v minimálnej teplote 10 stupňov Celzia v mieste dodania
- relatívnu vlhkosť priestorov počas montáže a počas prevádzkovania diela v maximálnej hodnote 50% v mieste dodania
- v prípade osadenia zárubní po dobu 24 hodín po ukončení osadenia zárubní stráženie diela tak, aby nedošlo k ich dodatočnému vyoseniu
- v prípade výpadku elektrickej energie aj priamo nezavinenej objednávateľom je objednávateľ povinný znášať všetky náklady spojené s takto vzniknutým prestojom zhotoviteľa
- počas montáže zabezpečiť dostatočný priestor pre pracovníkov zhotoviteľa, a to najmä zamedzením súbežnej práce iných dodávateľov v mieste, ktorí by mohli brániť riadnemu výkonu práce zhotoviteľa - zabezpečiť parkovanie vo vzdialenosti nie väčšej ako 100 m od miesta montáže
12. Objednávateľ je povinný riadne pripraviť miesto montáže, a to najmä odstránením
a/ predmetov (v blízkom okolí dverí a zárubne demontovať vstavané časti nábytku, obklady, koberce), ktoré by mohli brániť riadnemu výkonu práce zhotoviteľa alebo by mohli byť počas montáže zašpinené alebo poškodené. Všetky predmety, ktoré budú prekážať pri montáži a demontáži budú odstránené, ale nie naspäť namontované (elektrické vypínače a zásuvky, zvonček, obkladové a dekoratívne lišty, lišty káblových televízií, lišty telefónnych sietí... a pod.)
b/ Objednávateľ je povinný oboznámiť zhotoviteľa o skrytých skutočnostiach, ktoré by prekážali riadnemu výkonu zhotoviteľa (napríklad odstávka elektrického prúdu) a hlavne, ktoré by mohli byť pri demontáži a montáži poškodené (elektrické vodiče, alebo vodovodné, či plynové potrubia vedené a ukryté v stene alebo v podlahe pod dverami.
c/ Objednávateľ je povinný upozorniť ostatných obyvateľov na hluk a prašnosť súvisiacu s demontážou a montážou.
13. Objednávateľ berie na vedomie, že v prípade demontáže pôvodnej zárubne, dochádza v mieste dodania ku zvýšenej prašnosti.
14. Objednávateľ sa zaväzuje pripraviť miesto dodania tak, aby nedošlo k poškodeniu predmetov následkom takto zvýšenej prašnosti.
15. Objednávateľ sa zaväzuje prevziať od zhotoviteľa objednané dielo v dohodnutom mieste a čase a zaplatiť zaň dohodnutú cenu v zmluve.
16. Po splnení diela je zhotoviteľ oprávnený vystaviť objednávateľovi konečnú faktúru (pokiaľ nebola platba vopred), pri ktorej bude zohľadnená prípadne prijatá záloha.
17. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť faktúru zhotoviteľa do 14 dní od jej vystavenia, v opačnom prípade sa zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu 0,1 % denne z dlžnej sumy, až do jej zaplatenia. Zhotoviteľ je oprávnený s prihliadnutím na osobitné skutočnosti odpustiť objednávateľovi zmluvnú pokutu.
18. Vlastnícke právo k predmetu zmluvy podľa tejto zmluvy prechádza zo zhotoviteľa na objednávateľa po odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy až zaplatením celej dohodnutej ceny diela, inak nie je objednávateľ oprávnený dielo predať ďalej tretej osobe. Ak objednávateľ ani do 30 dní od uplynutia splatnosti faktúry túto zhotoviteľovi neuhradí, zaväzuje sa predmet plnenia zhotoviteľovi vydať späť a poskytnúť mu k tomu potrebnú súčinnosť.
19. Objednávateľ sa zaväzuje riadne zhotovené dielo, ktoré vykazuje drobné vady a nedorobky (nebrániace účelu využitia a riadnej prevádzky), zápisnične prevziať, zhotoviteľ vady a nedostatky odstrániť.
20. Objednávateľ je povinný reklamovať mechanické alebo inak viditeľné poškodenie diela pripadne jeho časti, viditeľné nedorobky, ktoré sú zrejmé pri odovzdávaní a prevzatí diela už pri tomto odovzdávaní a prevzatí. inak jeho právo zaniká. Týmto však nie je v žiadnom prípade obmedzená záruka na zhotovené dielo a právo objednávateľa reklamovať v záručnej dobe nefunkčnosť diela alebo iné závady, ktoré sa vyskytnú počas záručnej doby.
21. V písomnej reklamácii je objednávateľ povinný uviesť vady a popísať, ako sa prejavujú, zároveň je povinný uschovať reklamované dielo, jeho časť, pre obhliadku zhotoviteľa.
22. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ak tieto vady spôsobilo použitie veci, odovzdaných mu na spracovanie objednávateľom v prípade, že zhotoviteľ ani po vynaložení odbornej starostlivosti nevhodnosť týchto vecí nemohol zistiť alebo na ne objednávateľa upozornil a objednávateľ na ich použití trval. Zhotoviteľ takisto nezodpovedá za vady spôsobené dodržaním nevhodných pokynov daných mu objednávateľom, ak zhotoviteľ na nevhodnosť týchto pokynov upozornil a objednávateľ na ich dodržaní trval, alebo ak zhotoviteľ túto nevhodnosť nemohol zistiť. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady vzniknuté nesprávnym použitím, opotrebovaním alebo nesprávnym ošetrovaním, nesprávnou manipuláciou diela na strane objednávateľa.
23. Zhotoviteľ poskytuje záruku na bezpečnostné dvere ADLO a príslušenstvo 24 mesiacov.
a) pokiaľ bolo dielo odovzdané aj s montážou, záruka sa vzťahuje aj na montáž
b) pokiaľ bolo dielo odovzdané bez montáže, záruka sa nevzťahuje na montáž a tiež vecí s tým súvisiace
24. Objednávateľ je povinný upozorniť zhotoviteľa na všetky rozvody, inštalácie nachádzajúce sa do 20 cm po obvode stavebného otvoru. V prípade, ak sa tak nestane, zhotoviteľ nezodpovedá za prípadné škody.
25. Zhotoviteľ sa zaväzuje utajovať všetky údaje o spôsobe zabezpečenia objednávateľa, takisto o prevádzkových a priestorových pomeroch objednávateľa, ktoré sa v priebehu realizácie predmetu plnenia dozvedel. Objednávateľ sa zaväzuje utajovať všetky údaje, týkajúce sa technickej stránky predmetu plnenia. Výnimku v povinnosti utajovať všetky skutočnosti v zmysle vyššie uvedených majú zmluvné strany len v prípade požiadavky zo strany orgánov činných v trestnom konaní aj pred začatím trestného stíhania.
26. Zmluva zaniká splnením všetkých záväzkov zmluvných strán, písomnou dohodou, alebo odstúpením od zmluvy písomnou formou.
27. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy, ak objednávateľ neuhradí zálohu, alebo mu objednávateľ nezaplatil konečnú faktúru, alebo aj bez udania dôvodu. Odstúpením nie je dotknuté jeho právo požadovať od objednávateľa náhradu vynaložených nákladov, náhradu škody, ušlého zisku, ktoré mu odstúpením od zmluvy vznikli.
28. Zhotoviteľ má právo na náhradu nákladov spojených s mimosúdnym vymáhaním svojej pohľadávky od objednávateľa.
29. V prípade, ak objednávateľom nie je spotrebiteľ (fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti) sa Zmluvné strany dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vzniknú z právnych vzťahov vzniknutých na základe tejto zmluvy alebo súvisiacich s touto zmluvou, vrátane sporov o platnosť, výklad a zánik tejto zmluvy, ako aj spory, ktoré medzi nimi vznikli alebo vzniknú z právnych vzťahov vzniknutých na základe skôr uzatvorených zmlúv, alebo súvisiacich s týmito zmluvami, vrátane sporov o platnosť, výklad a zánik týchto zmlúv, predložia na rozhodnutie rozhodcovi JUDr. Tomášovi Tomaníčkovi, Sládkovičova 6, 010 01 Žilina. Rozhodcovské konanie bude prebiehať podľa Rozhodcovských pravidiel JUDr. Tomáša Tomaníčka, Sládkovičova 6, 010 01 Žilina (vrátane stanovenia rozhodcovských poplatkov a postupu v rozhodcovskom konaní), ktoré sú dostupné na jeho webovej stránke. Zmluvné strany sa dohodli, že ak sa rozhodca vzdá svojej funkcie, ustanoví rozhodca ako vybraná osoba podľa § 6 ods. 3 zákona č. 244/2002 Z. z. náhradného rozhodcu a to JUDr. Mariána Ďuranu, PhD., Sládkovičova 6, 010 01 Žilina alebo Mgr. Zuzanu Dohnanskú, Bottova ulica 1341/101, 018 41 Dubnica nad Váhom. Zmluvné strany sa zaväzujú podriadiť rozhodnutiu vydanému v rozhodcovskom konaní s tým, že takéto rozhodnutie bude pre zmluvné strany konečné, záväzné a vykonateľné. Doručovacia adresa na podanie žaloby je: JUDr. Tomáš Tomaníček, Sládkovičova 6, 010 01 Žilina. VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY
30. Objednávateľ je povinný pri odstúpení od zmluvy po technickej prehliadke uhradiť storno poplatok 100 EUR.
31. Zmluvné strany považujú informácie a jednania vyplývajúce z činnosti zmluvných strán
a/ podľa tejto zmluvy za dôverné
b/ akékoľvek dohody, zmeny alebo doplnky tejto zmluvy sú pre zmluvné strany záväzné len vtedy, ak sú prehlásené za dodatok k tejto zmluve a obojstranne podpísané štatutárnymi zástupcami objednávateľa a zhotoviteľa
32. Vzťahy neupravené touto zmluvou sa v ostatnom riadia platnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znp. a predpismi súvisiacimi.
33. Zmluva o dielo je vyhotovená v jednom origináli a dvoch rovnocenných kópiách. Zhotoviteľ si ponechá originál a jednu kópiu. Objednávateľovi prináleží kópia.
34. Tieto obchodné podmienky tvoria nedeliteľnú súčasť zmluvy o dielo.


INFORMÁCIA o poskytnutí informácie o osobných údajoch spracúvaných o dotknutej osobe podľa čl. 13 GDPR, pri získavaní údajov od dotknutej osoby.
1. Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu, že o nej spracúva tieto osobné údaje a to na ďalej uvedené účely:
a/ Titul, Meno a Priezvisko, Bydlisko, email, telefónne číslo na vybavenie dopytu
b/ Titul, Meno a Priezvisko, Bydlisko, email, telefónne číslo na vybavenie objednávky
c/ Titul, Meno a Priezvisko, Bydlisko, email, telefónne číslo na vybavenie zmluvy o dielo

Poskytovanie sa uskutočňuje jedným z týchto spôsobov:
a/ na základe zákona
b/ na základe uzavretej zmluvy
c/ je podkladom pre uzavretie zmluvy d/ je podkladom pre vybavenie dopytu

Možný následok neposkytnutia osobných údajov:
Nemožnosť uzavretia zmluvy, nemožnosť vybavenia dopytu.

2. Kategórie dotknutých osobných údajov:
Bežne spracovávané osobné údaje ako Titul, Meno a Priezvisko, Adresa trvalého, alebo prechodného pobytu, email, telefónne číslo.

3. Príjemcovia, alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytované:
a/ dopravná spoločnosť pre možnosť doručenia objednávky
b/ zmluvné montážne osoby a organizácie pre možnosť vybavenia objednávky

4. Predpokladaná doba uchovávania osobných údajov, je 20 rokov, alebo iná zákonom stanovená lehota pokiaľ je vyššia ako 20 rokov.

5. Dotknutá osoba má právo najmä:
a/ požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov, ich vymazanie, obmedzenie spracúvania, alebo právo namietať proti takémuto spracúvaniu
b/ má právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov,
c/ požadovať akékoľvek dostupné údaje o zdroji informácií, ak sa osobné údaje nezískali priamo od dotknutej osoby,
d/ na informácie o existencii a dôsledkoch v prípade automatizovaného rozhodovania, vrátane profilovania podľa čl. 22 ods. 1 a 4 GDPR,
e/ pri prenose osobných informácií do tretích krajín, medzinárodným organizáciám, na primerané záruky pri prenose ( do tretích krajín sa prenos Našou spoločnosťou neuskutočňuje).

 

V Bratislave, dňa 01.06.2018 Ing. Vladimír Adame, CSc. konateľ v.r.

Plánujete rekonštrukciu?
Zľavy až do 240€

Produkty

Služby

iADLO

Ďalšie

Predajne Galéria realizácií Video galéria

Cookies