FaceBook YouTube Instagram
FaceBookna facebook

Tipy a rady pre bezpečnostné dvere

Ako správne používať ADLO dvere

15. 01. 2010

Pokiaľ vlastníte bezpečnostné dvere ADLO doporučujeme Vám dodržiavať tie naše pokyny Správneho používania bezpečnostných dverí ADLO, aby Vám náš výrobok slúžil veľa rokov k Vašej spokojnosti.
Bezpečnostné dvere s namontovanými bezpečnostnými zámkami sú konštruované robustne tak, aby počas svojej prevádzky vyžadovali minimum údržby. Je potrebné kontrolovať utiahnutie všetkých upevňovacích skrutiek na kovaniach a zámkoch. Bezpečnostná vložka počas svojej životnosti nevyžaduje žiadnu údržbu. Na mazanie vložky, v prípade potreby, používajte grafitový prášok, alebo špeciálne mazadlá. V žiadnom prípade nemažte vložku minerálnym alebo iným olejom. Kľúče, ktoré ovládajú uzamykací mechanizmus, musia chodiť vo vložke ľahko. Pokiaľ to tak nie je, skontrolujte, či sa vo vložke nenachádzajú cudzie predmety, alebo či nie je ohnutý Váš kľúč. Dávajte pozor na ohnutie alebo nalomenie kľúčov. Takéto kľúče nepoužívajte, ihneď ich vyraďte a okamžite si nechajte vyrobiť nové kľúče. V opačnom prípade hrozí nebezpečenstvo zalomenia kľúča vo vložke. Kľúče udržujte v čistote. V prípade, ak uzamykací mechanizmus ide ťažšie ako zvyčajne, najskôr skontrolujte, či sú dvere riadne uzavreté, resp. či otvory v zárubni, do ktorých zapadajú uzamykacie body, nie sú znečistené. Pokiaľ sú Vaše dvere vyrobené aj s uzamykaním do podlahy, nezabudnite na jeho pravidelné čistenie, najlepšie vysávačom. V prípade zabuchnutia dverí sa nepokúšajte o otvorenie dverí, ale volajte našu firmu alebo inú špecializovanú firmu na otváranie zabuchnutých dverí. Povrchovú úpravu dverí je možné umývať a ošetrovať bežnými čistiacimi prostriedkami, povrchovú úpravu z prírodných materiálov je možné ošetrovať drogistickými čistiacimi a ochrannými prostriedkami určenými na prírodné materiály. Nepoužívajte však prostriedky s drsnými prísadami, aby nedošlo k mechanickému poškodeniu povrchu dverí. Na čistenie nepoužívajte prostriedky, ktoré obsahujú organické rozpúšťadlá (benzín, lieh, acetón atď.) V žiadnom prípade nelepte na povrchovú úpravu dverí samolepiace pásky z akýchkoľvek dôvodov, pri ich strhnutí môže dôjsť k poškodeniu dverí. V prípade odlepenia lepeného silikónového tesnenia, môžete ho prilepiť silikónovým tmelom alebo kontaktnými lepidlami typu Chemoprén. V prípade drážkového tesnenia, dbajte na to, aby počas prevádzky dverí bolo riadne zasunuté v drážke zárubne. Vysunutie tesnenia a jeho zacviknutie vo dverách môže zapríčiniť zaseknutie jazýčka dverí a následné znemožnenie otvorenia dverí. V prípade dodatočného náteru zárubní, dbajte na to, aby nedošlo k nafarbeniu silikónového tesnenia, inak hrozí strata tesnosti Vašich dverí. Prípadná dodatočná úprava dĺžky dverí (z dôvodov položenia dlažby, výmeny koberca) je do určitej miery možná, ale len pri dverách v prevedení D3. Kontaktujte našu firmu, dvere Vám na počkanie za úhradu upravíme. V prípade použitia dverí do exteriéru (pavlačové byty, rodinné domy a pod.) je potrebné, aby vnútorné hodnoty teploty a vlhkosť vzduchu boli v súlade s Tepelnou ochranou budov podľa STN 73 0540-2, Zmena Z1 z r.2005. Podľa tejto normy je potrebné udržovať v zádverí obývacieho priestoru teplotu vzduchu na úrovni cca 20C a relatívnu vlhkosť pod 50%. V prípade, že tieto hodnoty budú prekročené (a to i krátkodobo), môže vzniknúť rosenie dverí a zárubní.
Dôležité upozornenie
Po odomknutí uzamykacieho mechanizmu pred vlastným odomknutím jazýčka a otvorením dverí z vonkajšej strany je nevyhnutné jednou rukou držať kľúč, druhou rukou uchopiť guľu kovania a dvere pritiahnuť k sebe, súčasne držať kľúč, pokiaľ sa jazýček sám neotvorí a následne sa dvere otvoria. Nikdy neodomykajte jazýček dverí jednou rukou, môže to zapríčiniť poruchu zadlabávacieho zámku a Vy sa nedostanete do Vášho bytu! Silu pritiahnutia je možné nastaviť podľa Vášho želania. Doporučujeme nastavenie vykonať pre najslabšieho člena domácnosti (starí rodičia, deti). Pred odovzdaním zákazky si dôkladne vyskúšajte otváranie dverí a nechajte si ich nastaviť technikom našej firmy. Pri odchode z bytu nezatvárajte dvere pritiahnutím za kľúč. Neskúšajte uzamykanie dverí pri otvorených dverách. Môže dôjsť k poškodeniu uzamykacieho mechanizmu.
Záručné podmienky
Záručná doba, ktorú firma ADLO poskytuje na Vaše bezpečnostné dvere, bezpečnostné zámky, kovanie, príslušenstvo a vykonané práce je 24 mesiacov od dátumu montáže (pokiaľ bolo dielo odovzdané aj s montážou, záruka sa vzťahuje aj na montáž, pokiaľ bolo dielo odovzdané bez montáže, záruka sa nevzťahuje na montáž a tiež vecí s tým súvisiace), na trezorový zámok ADLO RESIST MT až 180 mesiacov a na rozvorový zámok ADLO RESIST BN je až 48 mesiacov. Záručná doba sa vzťahuje na výrobok len za predpokladu, že výrobok je používaný v súlade s priloženým návodom na použitie. V prípade poruchy počas trvania záručnej doby, má kupujúci nárok na jej bezplatné odstránenie v tom prípade, ak sa preukázateľne jedná o výrobnú, materiálovú alebo montážnu chybu či poruchu. Nároky zo záruky mimo iných prípadov zanikajú v prípade, ak záruka nebola uplatnená v záručnej dobe, pri neodborných zásahoch alebo opravách bezpečnostných dverí a zámkov iným ako autorizovaným servisom firmy ADLO, alebo v prípade, že výrobok bol užívateľom či inou osobou mechanicky alebo inak poškodený.
V záujme Vašej bezpečnosti
Pamätajte, že Vaše bezpečnostné dvere plnia svoju funkciu len v prípade, ak sú riadne zavreté a uzamknuté. Myslite na to, že každým kľúčom, ktorý ste dostali, je možné Vaše dvere odomknúť a otvoriť. Venujte preto náležitú pozornosť tomu, kde a ako sa u jednotlivých členov Vašej domácnosti kľúče pohybujú. V prípade straty alebo odcudzenia kľúča je potrebná okamžitá výmena vložky zámku, alebo jej prekódovanie. Do tej doby zabezpečte, aby Váš byt nezostal bez dozoru. Bezpečnostnú kartu a kľúče, ktoré nepoužívate, dôsledne uschovajte. Pred otvorením dverí z bytu skontrolujte pomocou panoramatického priezorníka, komu vlastne otvárate. Pri používaní dverí berte vždy do úvahy ich podstatne vyššiu hmotnosť ako u bežných dverí, a to najmä pri ich otváraní a zatváraní tak, aby nedošlo k poraneniu, či poškodeniu iných predmetov, či dverí. Medzi zárubňu a dvere nevkladajte žiadne predmety. Dbajte o to, aby sa na podlahe pod dverami nenachádzala hrubá nečistota, ktorá pri otváraní môže poškodiť dvere, alebo podlahu. V prípade akýchkoľvek problémov alebo nejasností, kontaktuje prosím, našu najbližšiu pobočku. Veríme, že ak budete dvere používať v súlade s našimi pokynmi, budú vám slúžiť veľa rokov k Vašej úplnej spokojnosti.

Plánujete rekonštrukciu?
Zľavy až do 240€

Produkty

Služby

iADLO

Ďalšie

Predajne Galéria realizácií Video galéria

Cookies